ไฟกระพริบโซลาร์เซลล์
โคมไฟชนิดธรรมดา
โคมไฟ LED
เครื่องนับเวลาถอยหลัง

ป้ายจราจร
ไฟคนข้าม
ไฟแบ่งช่อง
กระจกเตือนทางโค้ง